Checklists ค่าใช้จ่าย จากการ เช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า เช่าทำศูนย์กระจายสินค้า ต่างๆ

ก่อนทำสัญญาเช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า เช่าทำศูนย์กระจายสินค้า ต่างๆ ผู้ประกอบการต้องพิจารณา ค่าใช้จ่าย จากการ เช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า เช่าทำศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ซึ่งมีอะไรกันบ้าง ตามแอดมินมาเลยค่ะ

เช่าโรงงาน โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า ใกล้สุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอมตะนคร

1. ค่าเช่าโกดัง เช่าโรงงาน

จำนวนเงินค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสุดของการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า และเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่าซึ่งปกติจะคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือนตามขนาดพื้นที่ แนะนำให้ศึกษามาก่อนว่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าในเขตพื้นที่ที่สนใจนั้นมีราคาค่าเช่าโดยเฉลี่ยที่เท่าไหร่ ซึ่งโดยปกติแล้วราคาค่าเช่าของโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ของแต่ละที่นั้นจะขึ้นอยู่กับ โลเคชั่น ความเก่าใหม่ของตัวอาคาร ฟังก์ชันและเสป็กต่างๆของอาคาร สาธารณูปโภคและบริการเสริมต่างๆที่ผู้ให้เช่ามีไว้บริการผู้เช่า เป็นต้น

ค่าเช่าจะยังไม่รวมค่าภาษี ค่าบริการ ค่าน้ำค่าไฟ และข้อตกลงการให้บริการต่าง ๆ แล้วแต่ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าค่ะ

2. ค่ามัดจำในการเช่าโกดัง เช่าโรงงาน

ในการ เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า จะมีเงินมัดจำมูลค่าเท่ากับประมาณ 2-4 เดือนของค่าเช่าแล้วแต่ผู้ให้เช่าแต่ละรายขึ้นกับการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ซึ่งเงินมัดจำนี้ ผู้เช่าจะได้รับคืนเมื่อทำการเช่าจนครบกำหนดของสัญญาค่ะ

3. เงินล่วงหน้า

อีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ท่านผู้เช่าอาจจะต้องพบเจอเมื่อทำการเช่าโกดัง เช่าโรงงาน หรือเช่าคลังสินค้า นั้นก็คือเงินค่าเช่าล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าล่วงหน้าเดือนแรกหรือค่าเช่าล่วงหน้าเดือนสุดท้าย ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกิน 1-2 เดือนของค่าเช่า ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการโดนเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนหลายเดือนเกินไป ก็สามารถทำการพูดคุยเพื่อขอลดจำนวนค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่ายได้ค่ะ เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนที่ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้า ที่สามารถนำไปหมุนเวียนใช้ในธุรกิจนั่นเองค่ะ

4. ค่าภาษี

–  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าต้องต้องดำเนินการ หัก ณ ที่จ่าย และทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (หรือผู้ให้เช่า) ทุกครั้ง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าที่มีการจ่ายเงินและนำส่งภาษีภายใน 7 วันของเดือนถัดไป แต่หากเป็นค่าบริการ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า จะต้องหักภาษีในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเป็นคนละอัตรากับค่าเช่าค่ะ

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าโรงงาน และค่าเช่าโกดังคลังสินค้า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ แต่หากมีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าเช่า เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบริการบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า หากผู้ให้เช่ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีแล้วล่ะก็ ค่าบริการนั้นต้องถูกนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 7 ค่ะ

– อากรแสตมป์

ในการทำสัญญา เช่าโรงงาน และเช่าโกดังคลังสินค้า สัญญาเช่าต้องมีการติดอากรแสตมป์ถึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งค่าอากรแสตมป์นั้นจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของค่าเช่าตลอดสัญญาเช่าค่ะ ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้รับชอบภาษีส่วนนี้นั้น เป็นการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าค่ะ

–  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่เริ่มใช้แล้วในปี 2563 นี้ โดยอัตราภาษี 2 ปีแรก (พ.ศ.2563-2564) จะเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ด้านพาณิชยกรรม ห้าง ร้าน สำนักงาน โรงงาน โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น ในอัตราดังนี้ ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้รับชอบภาษีส่วนนี้นั้น เป็นการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าค่ะ

มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท            คิดอัตราภาษี 0.3%

มูลค่า 50-200 ล้านบาท  คิดอัตราภาษี 0.4%

มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท         คิดอัตราภาษี 0.5%

มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท      คิดอัตราภาษี 0.6%

มูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป        คิดอัตราภาษี 0.7%

ให้เช่าโรงงาน โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า ใกล้สุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอมตะนคร

5. ค่าน้ำ – ไฟฟ้า

ผู้ประกอบการที่เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า จะต้องจ่ายค่าน้ำและค่าไฟตามหน่วยของประปาและไฟฟ้าที่ใช้ไป โดยอัตราของค่าน้ำและค่าไฟฟ้านั้น จะขึ้นอยู่กับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า นั้นๆตั้งอยู่ เป็นผู้กำหนดค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนทำสัญญาเช่าหรือเลือกโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า ท่านผู้ประกอบการควรสอบถามอัตราค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการนั้นๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่ะ

6. ค่าบริการ หรือค่าส่วนกลาง

ถ้าหากโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าของท่านผู้ประกอบการตั้งอยู่ในนิคมอุสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วจะมีค่าส่วนกลาง (ค่าธรรมเนียม) ที่จะต้องจ่ายให้กับทางนิคมอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาถนน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการรักษาความปลอดภัยค่ะ

7. ค่าซ่อมบำรุงสภาพสถานประกอบการ

ในกรณีที่เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า ครบสัญญาและต้องการยกเลิกการเช่า ก่อนย้ายออกท่านผู้ประกอบการต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าที่เช่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและทำการส่งคืนผู้ให้เช่าเพื่อรับเงินมัดจำคืน ดังนั้นท่านผู้ประกอบการควรเผื่อค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ด้วยค่ะ อีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นก็คือค่าซ่อมแซมค่ะ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่ในข้อตกลงในสัญญาให้เช่าว่าผู้ใดมีหน้าที่ในการรับผิดชอบซ่อมแซมอาคารที่เช่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาในการให้เช่าโรงงานคลังสินค้าของแต่ละที่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใหนที่อยากเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนก็อย่าลืมอ่านสัญญาตรงจุดนี้ให้ละเอียดกันด้วยค่ะ

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ให้เช่าโกดัง เช่าโรงงาน หรือเช่าคลังสินค้า จะกำหนดหรือตามการใช้งานของผู้เช่าเองค่ะ เช่น ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่ารปภ. ค่าภาษีป้าย ประกันทรัพย์สิน ประกันอาคาร ประกันเครื่องจักร เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการเช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า ก็มีข้อดีคือช่วยลดเงินลงทุนของเจ้าของกิจการได้มาก เนื่องจากค่าก่อสร้างและค่าที่ดินนั้นต้องใช้เงินทุนที่สูงกว่าค่าเช่าอย่างมากค่ะ ดังนั้นการหาโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่า จึงสามารถช่วยให้เจ้าของลดภาระเงินทุนช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจในด้านอื่นๆได้ค่ะ อีกหนึ่งข้อดีหลักของเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้าคือสามารถย้ายเข้ามาประกอบธุรกิจได้ทันที รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ เพิ่มสาขา ศูนย์กระจายสินค้า โชว์รูม ให้ลูกค้ามาดูสินค้า หรือกระบวนการผลิตได้อีกด้วย นอกจากนี้การเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้ายังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น ค่าซ่อมบำรุงอาคาร ค่ารักษาความปลอดภัย เป็นต้น

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า โลเคชั่นดีตั้งอยู่ติดถนนบางนาตราด ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนบูรพาวิถี เดินทางสะดวกไม่ว่าจะเดินทางไปย่านใจกลางเมือง เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเดินทางไป EEC ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมต่าง สามารถสอบถามได้เลยค่ะ

 

Bangna Warehouse for rent Factory for rent Storage for rent โรงงาน โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า ใกล้สุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอมตะนคร

 

โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า โรงงานให้เช่า ริมถนนบางนา ตราด ใกล้สุวรรณภูมิ Bangna Factory Storage Warehouse for rent near airport Leamchabang port

Expenses of warehouse for rent / factory for rent / storage for rent

ผังเมือง EEC 30 อำเภอ เล็งคลอด 2565

วิธีบริหารคลังสินค้า ให้ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเอง

พระราชบัญญัติ EEC บริเวณบางปะกง สร้างโรงงาน ประเภทอะไรได้บ้าง

Checklists ค่าใช้จ่าย จากการ เช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า เช่าทำศูนย์กระจายสินค้า ต่างๆ

6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

5 ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจในการเลือกโรงงานให้เช่า โกดังคลังสินค้าให้เช่า

วิธีบริหารคลังสินค้าให้ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเอง

3 ขั้นตอนเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า

การเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

ศึก E-commerce LAZADA vs SHOPEE คู่แข่งการค้าโดยตรง มีทีเด็ดอะไรมาสู้กันบ้าง

โกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า บางนา

วิธีป้องกันอัคคีภัยหากไม่อยากให้เกิดกับโกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า

6 ข้อดี ตั้งโรงงาน คลัง โกดัง ที่ ฉะเชิงเทรา

วิธีการไล่นกให้ออกไปจากโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

พระราชบัญญัติการก่อสร้างโรงงาน

ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อผู้ประกอบการทุกธุรกิจ

กลโกงและข้อควรระวังในการเช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้าโรงงาน 3เฟส และ1 เฟส

ย่านบางนาตราด เหมาะเป็นสถานที่ตั้ง โกดัง โรงงาน คลังสินค้า อย่างไร

พระราชบัญญัติ EEC บางปะกง สร้างโรงงาน ประเภทอะไรได้บ้าง

Share this